Cách tính biên độ bị mất – nâng cao

Diversify

Biên độ bị mất trong trường hợp này là bao nhiêu ?

30 Pip
Show hint

Please share this quiz to view your results.

Diversify

Comments (No)

Leave a Reply